Podmínky používání služby

Tyto obchodní podmínky se vztahují na službu/aplikaci pro navrhování a přípravu výroby nábytku a interiérů - Připravto.cz. Používáním Připravto.cz souhlasíte se těmito podmínkami.

Definice

Dodavatel služeb je http://www.pripravto.cz/cs/contact.html

Služba je webová aplikace provozovaná na adrese http:// a https:// www.pripravto.cz a dalších odkazech.

Odběratelem je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku placených služeb a vytvoření účtu dle bodu Způsoby objednání.

Uživatelem je osoba, která využívá vytvořeného účtu na Službě.

Definice poskytovaných služeb

Poskytovanými službami se rozumí:

Zprostředkování měsíčního předplatného na využívání online služby pro navrhování a přípravu výroby interiérů v podobě dané vybrané a objednané varinty. Programátorské a administrátorské práce dle pokynů Odběratele. Dále také měsíční předplatné na využívání API služby pro vlastní vzádelné programování a ovládání služby. Jednotlivé poskytované části služby se mohou změnit. Vylepšení jsou poskytovány Dodavatelem jako automatická aktualizace služby, opravy dat.

Varianty předplatného:

 • hobby
 • basic
 • profi

Služba obsahuje části:

 • vytváření uživatelské parametrické konstrukce a návrh nábytku
 • zpracování výkresové dokumentace
 • zpracování kusovníku pro nábytek a zakázku
 • zpracování vyzualizací dle návrhu uživatele
 • zpracování optimalizace nářezových plánů dle návrhu uživatele
 • zpracování kalkulace nákladů dle návrhu uživatele
 • uživatelskou správu databáze
 • uživatelskou správu zakázek
 • vytváření položek v databázi
 • ostatní pokročilou funkcionalitu ve formě API modulů
 • nastavení uživatele
 • exportování dat uživatele
 • importování dat uživatele

Způsoby objednávání a získání předplatného

Měsíční předplatné lze získat objednávkou pomocí registračního formuláře na stránkách Služby pod ikonkou košíku, zadáním emailu, kompletních údajů pro registraci, následným uhrazením finančního poplatku Dodavateli. Dodavatel poté provede potvrzení dané objednávky. Dodavatel si vyhrazuje 2 měsíce na kompletní dodávku od potvrzení objednávky - týká se především verzí profi. Jinou variantu předplatného na využívání dat je také možné získat na základě indiviuální písemné smlouvy Odběratele s Dodavatelem.

Registrace a zrušení objednávky

Veškeré objednávky placených služeb je možné kdykoli a bez sankcí písemně zrušit do okamžiku jejich zaplacení nebo odeslání plateb.

Dodavatel si vyhrazuje právo zablokovat Uživatelský účet Odběratele v případě, že nebude uhrazena platba na objednané služby ve sjednané splatnosti. Pokud se nepodaří problém s fakturací vyřešit do 1 měsíce od zablokování Uživatelského účtu, Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku za Odběratele a odstranit veškerá jeho pracovní data.

Dodavatel si vyhrazuje právo zablokovat/zrušit uživatelský účet v případě porušování podmínek služby.

Uživatelský účet bude vždy minimálně 30 dní dostupný po zablokování. Uživatel bude o odstranění účtu kontaktován emailem.

Používání aplikace

Dodavatel umožňuje uživateli využívání Služby. Uživatel by měl poskytovanou Službu využívat rozumně, v dobré víře, s ohledem na ostatní uživatele a na prostředky Dodavatele. Podmínky používání mohou být dohodnuty v individuální písemné smlouvě jinak. Pokud uživatel při používání Služby odhalí chybu či nesrovnalosti, je povinen o této skutečnosti informovat Dodavatele a tuto chybu nezneužívat.

Dostupnost a záruky

Pokud se Dodavatel s Odběratelem písemně v individuální smlouvě nedohodne jinak, je Služba poskytována ve smyslu TAK JAK JE (AS IS). Není poskytována žádná záruka na správnost dat, správnost použití, výpočty, zpracování, bezchybnost provozu a kvalitu výstupů.

Měsíční dostupnost poskytovaných služeb je 99% (výpadek max. cca 192 minut měsíčně). Do výpočtu dostupnosti se nezapočítávají nezbytné a přiměřené servisní zásahy prováděné v časech od 22:00 do 6:00, dále také časy pro aktualizaci Služby, která je prováděna v Sobotu a Neděli. V tomto čase je obvykle dostupný záložní server na adrese https://test.pripravto.cz, který může uživatel použít. O probíhající aktualizaci služby je uživatel informován na notifikací.

Ze strany Dodavatele bude docházet k pravidelné kontrole dat, aktualizaci dat a data uživatelů budou uchovávána vždy minimálně 30 dní po skončení platnosti předplatného. Pro možné změny a úpravy dat Uživatelů si Dodavatel vyhrazuje přístup k těmto datům, aby mohl provádět nezbytné změny, provádět aktualizaci dat a dále vylepšovat Službu.

Pro snížení možného rozsahu škod je Odběratel nebo Uživatel povinen důležitá data exportovat a stahovat ze Služby ve výstupních formátech.

Funkčnost Služby je testována na aktualizovaných prohlížečích Mozilla Firefox a Google Chrome a je zejména pro ně optimalizována.

Ochrana dat a ostatní práva

Na stránkách Služby jsou používány kódy třetích stran pro analýzu chování návštěvníků (například Google Analytics a HotJar). Tyto nástroje používají data "cookies" a ukládají také IP adresy návštěvníků. Cookies můžete odmítnout zákazem ukládání cookie ve svém prohlížeči a zákazem vykonávání JavaScript kódu na této doméně a na pro Google Analytics. Cookies jsou dále potřebné pro přihlášení ke službě.

Každý přístup (IP adresa, user-agent) ke Službě nebo webové adrese je archivován pro potřeby správy dat a v případě potřeby mohou být předány orgánům činným v trestním řízení, zejména na základě soudního příkazu. Služba dále provádí záznam provedených operací na několika úrovních a loguje provoz několika různých operací.

Služba je dostupná na adrese HTTPS + TLS. a umožňuje šifrování dat. Pro správnou funkčnost a pro správné přihlášení je potřeba mít povolené "cookies".

Datové zdroje (grafické, textové a jiné informační materiály) zveřejněné v rámci Služby podléhají autorským a ostatním právům Dodavatele služby. Další datové zdroje a struktury mohou podléhat právům ostatních společností a jednotlivců. Služba se zříká odpovědnosti za možnou způsobenou škodu jiným subjektům. Veškeré zveřejněné zdroje jsou publikované, tak jak jsou (AS IS).

Služba si dále vyhrazuje právo na možné úpravy chodu a změny v materiálech.

V případě vložení údajů do Služby uživatel souhlasí se zpracováním údajů Službou a subjekty, které službu spravují a provozují. Údaje vložené do systému se respektují jako osobní, nakládá se nimi odpovědně a nedochází k předávání dalším stranám.

Závěrečná ustanovení

Případné náměty a připomínky na zlepšení a úpravu zde publikovaných materiálů zasílejte na kontaktní email. Vše, co není těmito obchodními podmínkami upraveno, se řídí právními předpisy České republiky. Tyto obchodní podmínky jsou platné dne 1. ledna 2016. (Aktualizace 19. března 2018).