Výstupy z Připravto

Připravto je webová služba, která umožňuje exportovat velké množství výstupů. Jsou to 2D a 3D výstupy ve formátu DXF, soubory typu Blend, CSV, OBJ a STL, SVG, nářezové plány se spotřebou materiálů, cenová kalkulace, užitečný přehled, kusovníky a vizualizace. Také je možné vytvořit faktury a výrobní výkresy (v současnosti spíše omezeně). V budoucnu bude možné generovat kód pro CNC stroje. Všechny tyto výstupy je možné získat po vytvoření jakéhokoliv produktu v zakázce.

Nářezové plány

Jsou dostupné ve formátu CSV nebo je lze vytisknout ( k tomu slouží tlačítka CSV a tisk v červeném obdélníku). Tyto dvě možnosti vyexportují data zobrazená v záložce optimalizace. Také je možné stáhnout nářezové plány pro jednotlivé tabule. To se provede po otevření konkrétního plánu a jeho uložením jako obrázku.

1_Výstupy z Připravto.png

Cenová kalkulace

Tato funkce slouží pro vypočtení ceny zakázky. Pro tento výpočet dojde k sečtení nákladů na materiál (uvedených v databázi), které jsou dále navýšeny o výrobní operace, zisk a daň DPH. Kalkulace je vytvořena automaticky po kliknutí na tlačítko "Calc"(zvýrazněno oranžovým obdélníkem). Její výstupy lze obdobně jako v případě nářezových plánů stáhnout v souboru CSV nebo vytisknout (zvýrazněno červeným obdélníkem).

2_Výstupy z Připravto.png

Kusovníky

Kusovník obsahuje seznam dílů, jejich rozměry a počet kusů, ze kterých se produkt nebo zakázka skládá. Jak již předešlá věta napovídá, "Kusovník" je možné vygenerovat pro celou zakázku nebo jednotlivé produkty. Kusovník pro celou zakázku lze stáhnout po kliknutí na "Produkty" a v této aktuálně otevřené zakázce kliknout na "Kusovník".

3_Výstupy z Připravto.png

Kusovník pro jednotlivé produkty lze stáhnout tak, že v aktuální otevřené zakázce stačí kliknout na produkt (otevřít jej) a pro něj "Kusovník" stáhnout kliknutím na CSV. V obou případech dojde ke stažení souboru CSV. Kusovník není nutno generovat, vytváří se automaticky při vytváření produktů. (V kusovníku produktu lze produkt přímo upravovat přepsáním jednotlivých hodnot. Tím dojde ke vložení funkce "Úprava" ve "vytvořit produkt").

4_Výstupy z Připravto.png

Vizualizace

Vizualizace slouží k vytvoření 3D pohledu na produkt nebo celou zakázku. Vizualizace lze různě nastavit, což je popsáno v tomto příspěvku. Vizualizaci lze získat obdobně jako u kusovníku, avšak nejprve je potřeba ji vygenerovat kliknutím na tlačítko "Viz". Poté stačí stránku aktualizovat a po zobrazení vizualizace na ní kliknout, čímž dojde k jejímu otevření a následně ji uložit jako obrázek.

5_Výstupy z Připravto.png

Tento postup platí pro jednotlivé produkty, i pro celou zakázku.

6_Výstupy z Připravto.png

Výkresy a výrobní výkresy

Jsou výstupy, které lze stáhnout jako obrázek nebo jako soubor CSV. Výkresy jsou vytvořeny automaticky pro jednotlivé produkty (v okně produktu), které stačí otevřít a uložit jako obrázek. Stejným způsobem lze výkres uložit i při vytváření produktu, pokud bylo kliknuto na tlačítko "Rychle".

Také je možné stáhnou dílcové výkresy. Tyto výkresy jsou zobrazeny pro jednotlivé dílce, které se nacházejí v kusovníku produktů.

Ke změně normálních výkresu na výkresy výrobní dojde přidáním funkce normální výřez (a jejím následným nastavením) ve "Vytvořte produkt" nebo funkcí "Výroba" (její funkčnost je však v současné době značně omezena a je potřeba jí manuálně upravit).

7_Výstupy z Připravto.png

Faktury

Tato funkce slouží k vytvoření faktury, stačí kliknout na tlačítko "Faktura" (zvýrazněno červeným obdélníkem). Faktura je generována z informací o zákazníkovi (zvýrazněno oranžovým obdélníkem), které lze upravovat. Při kliknutí na tlačítko "Faktura" se otevře pole pro vložení identifikačního čísla faktury.

8_Výstupy z Připravto.png

Užitečný přehled

"Přehled" je možno nazvat univerzálním výstupem. Může totiž obsahovat vizualizaci celé zakázky, seznam použitých materiálů, vizualizace jednotlivých produktů, jejich kusovníky, cenovou kalkulaci, nářezové plány a informace o zakázce. Pro vytvoření tohoto souhrnného výstupu stačí provést vytvoření všech zmíněných bodů a Připravto je pak sjednotí do jednoho PDF souboru. Zmíněné výstupy, které nebyly vytvořený nebudou v "Přehledu" obsaženy.

9_Výstupy z Připravto.png

Tlačítko "Přehled" se nachází v již vytvořené zakázce nacházející se v sloupci zakázky (viz. oranžový obdélník). Po zvolení zakázky dojde k otevření zakázky a přehled se nachází v horní nabídce(červený obdélník).

10_Výstupy z Připravto.png

Výstupy DXF

Jedná se o formát používaný v moderních CAD programech. Tyto výstupy jsou ve formě výkresů či modelů skládajících se z čar a kót. Tento formát neobsahuje materiály použité pro produkt. Je možné vygenerovat 2D a 3D výkresy pro všechny produkty v zakázce, jednotlivé produkty a 2D výkresy dílců. 2D výkresy dílců lze použít i jako výrobní výkresy, pokud byly ve "Výrobě" přidány operace (za pomocí tlačítka vytvořit), anebo byly tyto operace definovány při tvorbě produktu.

2D a 3D výkresy je možné stahovat kliknutím na 2D a 3D (v červeném poli) v zakázce (stáhnou se výkresy obsahující produkty pro celou zakázky i s jejich rozmístěním) nebo produktu.

11_Výstupy z Připravto.png

Blend, OBJ, STL, SVG

Tlačítko Blend slouží ke stažení souboru pro open-source aplikaci Blender, ve které je možné provádět lepší vizualizace využívající volně stažitelné objekty (např. pro naaranžování scény) a aplikovat složitější a z hlediska výpočetního výkonu náročnější nastavení. OBJ a STL jsou 3D data pro CAD a CAM software (OBJ podporuje např. alikace Sweet Home 3D). SVG je vektorový formát pro 2D data.

12_Výstupy z Připravto.png

CSV

Je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat, který je v Připravto dostupný u mnoha výstupů. CSV výstupy je možno naimportovat do mnoha aplikací. Kusovníky např. do tabulkového programu (např. Excel nebo Calc), apod.