Podmínky používání služby

Tyto podmínky se vztahují na službu/aplikaci pro navrhování a přípravu výroby nábytku a interiérů - www.pripravto.cz. Používáním Připravto.cz souhlasíte se těmito podmínkami.

Definice

Dodavatel služeb je https://www.pripravto.cz/cs/contact.html ;Zdenek Dlauhy; ;Chotíkov 37; ;Chotíkov; ;Plzeň-sever; ;IC 76435229;

Služba je webová aplikace provozovaná na adrese https://www.pripravto.cz a dalších doménách.

Odběratelem je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku placených služeb a vytvoření účtu dle bodu Způsoby objednání.

Uživatelem je fyzická osoba, která využívá svůj vytvořený účet na Službě.

Definice poskytovaných služeb

Poskytovanými službami se rozumí:

Zprostředkování měsíčního předplatného na využívání online služby pro navrhování a přípravu výroby interiérů v podobě dané vybrané a objednané varianty. Programátorské a administrátorské práce dle pokynů Odběratele. Dále také měsíční předplatné na využívání API služby pro vlastní vzdálené programování a ovládání služby. Jednotlivé poskytované části služby se mohou změnit, dle úprav aplikace a využívání. Vylepšení jsou poskytovány Dodavatelem jako automatická aktualizace služby, opravy dat.

Varianty služby:

 • basic - placené předplatné
 • profi - placené předplatné
 • enterprise - varianta profi s automatizací / programováním (obvykle individuální)

Služba obsahuje části:

 • vytváření uživatelské parametrické konstrukce a návrh nábytku
 • vytváření podporovaného základního obrábění dílců
 • vytváření podporovaného základního vrtání dílců
 • zpracování výkresové dokumentace
 • zpracování kusovníku pro nábytek a zakázku
 • zpracování vizualizací dle návrhu uživatele
 • zpracování optimalizace nářezových plánů dle návrhu uživatele
 • zpracování kalkulace nákladů dle návrhu uživatele
 • vytvoření podporovaných výstupů dat
 • vytvoření podporovaných výstupů na podporované CNC data
 • uživatelskou správu databáze
 • uživatelskou správu zakázek
 • vytváření položek v databázi
 • ostatní pokročilou funkcionalitu ve formě API modulů
 • nastavení uživatele
 • exportování dat uživatele
 • importování dat uživatele

Způsoby objednávání a získání předplatného

Měsíční předplatné lze získat objednávkou pomocí registračního formuláře na stránkách Služby pod ikonkou košíku, zadáním emailu, kompletních údajů pro registraci, následným uhrazením finančního poplatku Dodavateli. Dodavatel poté provede potvrzení dané objednávky. Dodavatel si vyhrazuje 2 měsíce na kompletní dodávku od zaplacení a potvrzení objednávky. Toto časové období se týká především verzí profi a programovacích prací / či školení, které si Odběratel objedná a jsou mu Dodavatelem potvrzené. Předplatné pro vybraný typ účtu je nastaveno okamžitě po potvrzení. Jinou variantu předplatného na využívání dat je také možné získat na základě individuální písemné smlouvy Odběratele s Dodavatelem.

Registrace a zrušení objednávky

Veškeré objednávky placených služeb je možné do data splatnosti a bez sankcí písemně zrušit pokud nedošlo k jejich zaplacení nebo odeslání plateb.

Dodavatel si vyhrazuje právo zablokovat Uživatelský účet Odběratele v případě, že nebude uhrazena platba na objednané služby ve sjednané splatnosti. Pokud se nepodaří problém s platbou vyřešit dochází k zablokování nebo převodu Uživatelského účtu. Dodavatel si vyhrazuje právo na evidování nezaplacené objednávky u Odběratele dle data objednání.

Dodavatel si vyhrazuje právo zablokovat/zrušit uživatelský účet v případě opakovaného porušování podmínek služby.

Uživatelský účet bude vždy minimálně 30 dní dostupný po zablokování. Uživatel bude o odstranění účtu kontaktován emailem.

Používání aplikace

Dodavatel umožňuje uživateli využívání služby. Uživatel by měl poskytovanou Službu využívat rozumně, v dobré víře, s ohledem na ostatní uživatele a na prostředky Dodavatele. Podmínky používání mohou být dohodnuty v individuální písemné smlouvě jinak. Pokud uživatel při používání Služby odhalí chybu či nesrovnalosti, je v jeho zájmu o této skutečnosti informovat Dodavatele a tuto chybu nezneužívat.

Dodavatel si vyhrazuje právo zablokovat Uživatelský účet v případě, že dojde ke zneužívání Služby.

Dostupnost a záruky

Pokud se Dodavatel s Odběratelem v individuální písemné smlouvě nedohodne jinak, je Služba poskytována ve smyslu TAK JAK JE (AS IS). Není poskytována žádná záruka na správnost dat, správnost použití uživatelem, výpočty, zpracování, bezchybnost provozu a kvalitu výstupů.

Měsíční dostupnost poskytovaných služeb je 99% (výpadek max. cca 192 minut měsíčně). Do výpočtu dostupnosti se nezapočítávají nezbytné a přiměřené servisní zásahy prováděné v časech od 22:00 do 6:00, dále také časy pro aktualizaci Služby, která je prováděna v Sobotu a Neděli. V tomto čase je obvykle dostupný záložní server na adrese https://test.pripravto.cz, který může uživatel použít.

Ze strany Dodavatele bude docházet k pravidelné kontrole dat, aktualizaci dat a data uživatelů budou uchovávána vždy minimálně 30 dní po skončení platnosti předplatného. Pro možné změny a úpravy dat Uživatelů si Dodavatel vyhrazuje přístup k těmto datům, aby mohl provádět nezbytné změny, opravy dat, provádět aktualizaci dat a dále vylepšovat Službu.

Pro snížení možného rozsahu škod má Odběratel nebo Uživatel možnost důležitá data exportovat a stahovat ze Služby ve výstupních formátech nebo použít přístup API ve formátu JSON. Po skončení platnosti předplatného a uplynutí doby, mohou být nevyužívané účty se Služby smazány. Pokud k těmto úkonům dojde, bude uživatel několikrát informován emailem.

Funkčnost Služby je testována na aktualizovaných prohlížečích Mozilla Firefox a Google Chrome a je zejména pro ně optimalizována.

Ochrana dat a evidované údaje

Na veřejných stránkách Služby je používán kód třetí strany pro analýzu používání (Google Tag Manager). Tyto nástroje používají data "cookies" a ukládají také IP adresy návštěvníků v anonymizované formě. Cookies můžete odmítnout zákazem ukládání cookie ve svém prohlížeči a zákazem vykonávání JavaScript kódu na doménách služeb Google Tag Manager. Data v těchto službách jsou anonymizována a nejsou slučována s daty uživatelů.

Každý přístup (IP adresa, User-Agent) ke Službě nebo webové adrese je archivován pro potřeby správy dat a z důvodu ochrany před potencionálně nebezpečným úkonům a blokování provozu. V případě potřeby mohou být předány orgánům činným v trestním řízení, zejména na základě soudního příkazu. Služba dále provádí záznam provedených operací na několika úrovních a zaznamenává provoz operací uživatelem pro možnost obnovy dat.

Služba je dostupná na adrese HTTPS + TLS a přes tuto technologii dochází k šifrování přenášených dat. Pro správnou funkčnost a pro správné přihlášení je potřeba mít povolené Cookies a JavaScript a další nezbytné technologie (např. HTML5, WebGL a podobně).

V případě registrace do Služby uživatel souhlasí se zpracováním údajů Službou a subjekty,které službu spravují a provozují. Údaje vložené do systému se respektují jako osobní, nakládá se nimi odpovědně. Nedochází k předávání dalším stranám mimo správce. Přístupy k datům uživatelů jsou automatizovaně evidovány přímo službou.

Uživatel při registraci souhlasí s evidencí těchto dat a jejich použitím pro:

 • jméno a příjmení
  • osobní kontakt s uživatelem (účet je vázán na jméno uživatele nebo na odběratele)
  • poskytnutí technické podpory
 • město a stát
  • pro evidenci strojů a referenční použití programu
 • email pro ověření uživatele
  • zaslání přihlašovacích údajů
  • informací související s během služby a aktualizacemi
  • zasílání informací o změnách služby a používání
  • zasílání informací o objednávkách a splatnosti
  • zasílání informací o nezaplacených objednávkách
  • pro komunikaci na technické podpoře
 • telefonní číslo
  • pro potvrzení účtu (clockwork sms)
  • komunikaci ohledně technické podpory a další komunikace
 • pracovní pozice - uživatel může vybrat ostatní
 • důvod pro registraci - není potřeba vyplňovat
 • datum pro kontaktování

Odběratel při objednávce souhlasí s evidencí pro potřeby účetnictví. Uživatelská data jsou převážně zpracovávána automaticky v některých případech manuálně. Zejména v případě plnění objednávky od objednavatele, domlouvání školení a obecně při komunikaci. Tato komunikace probíhá formou přímo přes Službu, emailovou komunikací nebo telefonní komunikací.

Přístup k datům služby mají správci služby. Primárně se jedná o tyto subjekty:

 • oprávnění administrátoři služby -> kontakt https://www.pripravto.cz/cs/contact.html.
 • vpsFree.cz, z.s. (IČ:26568055)-> fyzický i vzdálený přístup pro údržbu systému a hardware
 • v případě že Uživatel má předplatné / objednávku -> účetnictví a vystavené faktury jsou vytvářené přes Fakturoid (Fakturoid s.r.o., IČ: 04656679).

Právo na vymazání dat, opravu dat a podání stížnosti:

 • Uživatel může zažádat a o vymazání zadaných dat, ke své osobě, které Služba k danému účtu eviduje. Při vymazání dat dojde k odstranění veškerých zadaných dat, které uživatel zadal a deaktivaci účtu. Účet bude stále nastaven na daný typ emailu, jako ochrana před odcizením účtu a ochrana proti neoprávněné manipulaci. Po 2 letech následně bude smazán i email. Pro zažádání o vymazání dat kontaktujte podporu. Výmaz dat se netýká vedení účetnictví.
 • Uživatel nebo Odběratel může požádat o opravu dat vedených k uživateli. Pro zažádání o opravu dat kontaktujte podporu.
 • Uživatel nebo Odběratel může také podat stížnost k administrátorům služby, ohledně správy vedených dat.
  Pro podání stížnosti kontaktujte podporu.

Ostatní práva

Datové zdroje (grafické, textové a jiné informační materiály) zveřejněné v rámci Služby podléhají autorským a ostatním právům Dodavatele služby. Další datové zdroje a struktury mohou podléhat právům ostatních společností a jednotlivců. Služba se zříká odpovědnosti za možnou způsobenou škodu jiným subjektům. Veškeré zveřejněné zdroje jsou publikované, TAK JAK JSOU (AS IS).

Služba si dále vyhrazuje právo na možné úpravy chodu a změny v materiálech.

Závěrečná ustanovení

Případné náměty a připomínky na zlepšení a úpravu zde publikovaných materiálů zasílejte na kontaktní email. Vše, co není těmito obchodními podmínkami upraveno, se řídí právními předpisy České republiky. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1. května 2018. (poslední aktualizace 10. září 2023).