Jednotlivé části aplikace

Služba celkové pomáhá s konstrukcí nábytku od základních skříňových objektů, kuchyní, stolů a po atypické konstrukce a při napojení na CAD programy je možné vytvářet ucelené výrobky složitých tvarů.

Konstrukce nábytku v na připravto probíhá přes vytvoření produktu, který obsahuje informace a objektu jako jsou rozměry, materiály, a jiné a následně vkládáním dalších částí, které přes parametry vytvářejí celý výsledný prvek. Výsledný nábytek se skládá z dílců elementů. Tyto elementy je možné vytvářet ručně nebo automaticky službou tyto dílce si sebou nesou informace o pozici v prostoru, jméno rotaci, svůj rozměr a také informace o výrobě a podobně.

Tyto dílce se poté předávají např. do části pro kalkulaci nebo optimalizaci či nesting. Dílce je možné následně manuálně upravovat a vytvořit z nich kusovník. Celý produkt, je obvykle navázán na zakázku, ve které je těchto vytvořených konstrukcí nebo pouze prázdných dílců několik. Zakázka dále může obsahovat další předměty z databáze, přímo materiály a tak podobně.

Následuje seznam jednotlivých hlavních částí aplikace. Pokud potřebujete vidět další ukázky, doporučujeme prohlédnout videa.

PŘEHLED - správa produktů

zobrazeni přehledu nad zakázkou

Zobrazuje hlavní dění v zakázce a umožňuje správu produktů, úpravu produktů, prohlížení, 3D dat, zpracování výstupů kusovníky, výkresy 2D/3D a vizualizaci. Celkově se jedná o základní zobrazení v aplikaci a je jedná se o nejvyšší úroveň možné práce. Při změně zakázky se tato část také mění. Jednotlivé části jako je vizualizace, optimalizace, kalkulace jsou vztažené k celé této části.

pracovní plocha mobilní pracovní plocha

Vytváření produktů - nábytek a návrh

Toto je pracovní část pro vytváření a návrh nových výrobků do současné zakázky. Princip je nastaven pro specifikaci základních rozměrů, pozice, rotace a materiálů. Následně je možné produkt doplnit o specifické parametry. Hlavním funkcí celé této části je však přidávání speciálních prvků do produktu, které vytvářejí následnou konstrukci na základě vložených dat. Jednotlivé dílce jsou vkládány dle svého pořadí a tím ovlivňují konstrukci výrobku. Obvykle mají 2 hlavní parametry a to je ID tedy místo kam se má daný prvek vložit a dále zadani což je zjednodušené, rozměrové a množstevní zadání. Dále má každý prvek vlastní rozšiřující nastavení.

návrh produktu v parametrickém návrháři

Před vytvořením produktu služba také kontroluje zápis a jednotlivé možné chyby. Tyto chyby jsou při vytváření ihned uživateli prezentovány obvykle červeným zvýrazněním > např. zápis seznamu nebo při vytváření, kdy je zobrazena například chybná oblast.

Půdorys - umístění produktů v zakázce

Toto je pracovní prostředí pro manipulaci s produkty na úrovni zakázky, tedy primárně posunování, změny rozměru, kopírování a jiné. Můžete zde přidat zdi, kameru pro pohledy vytvářet vizualizace a drátové modely v daných pohledech. Přesouvat jednotlivé produkty a vytvářet celé sestavy pro se zdmi, obložením, kuchyní stoly a tak podobně.

půdorysné zobrazení

Zakázky - správa zakázek

Správa zakázek a přehled o aktuálních zakázkách. Tato část aplikace umožňuje načítat a ukládat různé zakázky, mazat je a prohlížet jejich historii. Správa zakázek podporuje úpravy zakázek, přidávání dat a prohlížení již zpracovaných optimalizací a kalkulací, přidružených zákazníků a jiných dat připojených k zakázce. Ke správě zakázek patří i základní správa zákazníků.

přehled o zakázkách

Databáze - správa materiálů a položek

Aplikace pro správa položek v databázi. Správa zaměřená převážně na materiály a další objekty databáze. Aplikace umožňuje přidání nových položek, úprava stávájících položek. Položky v databázi se používají pro výpočty a kalkulace v dalších částech aplikace. Jednotlivé položky je možné filtrovat a přidávat dávkově, dělat automatické výstupy a převádět na jiné IS.

Položky si mohou udržovat informace od jiných výrobců, ceny, stavy na skladě a jiná další data. Funguje dokonce i předávání objektů ve 3D přímo do zakázky a následně jejich vizualizace.

materiálová databáze