Plánování scény v Plánu na Připravto

V tomto příspěvku si vysvětlíme jak používat Plán v Připravto.

zpracovani pudorysu a manipulace

Jiné označení je Půdorys. Plán obsahuje půdorysný pohled, ve kterém lze přidávat a rozmísťovat zdi a nábytek, libovolně jej upravovat a měnit pohled pro vizualizaci. V půdorysu je možné přepnout se i do nárysu, bokorysu, 3D ISOmetrického zobrazení a pohledu zachyceného kamerou. Také je zde možné vytvořit vizualizaci pro lepší představu o scéně nebo se scénou libovolně procházet ve 3D zobrazení. Tento návod Vám pomůže se začátkem práce v půdorysu. Některé zakázky například kuchyň či místnosti, kde se používají například pouze šablony se mohou dokončit přímo zde.

ukazka pracovniho prostredi

Půdorysné zobrazení zrychluje manipulaci s produkty, sestavou a celou scénou. Následuje základní popis. Při práci s produkty je možné používat výběr více produktů aměnit všechny najednou či upravovat jejich materiál jak konstrukční tak čelní. Tímto krokem je možné rychle upravit výsledný pohled na scénu a vytvářet tedy různé varianty (kopie s jiným materiálem).

Pro navigaci (posunutí) v půdorysu slouží šipky v levém horním rohu a pro přiblížení + a - pro oddálení. Krychle nad těmito prvky slouží ke zvolení zobrazovaného pohledu (lze zvolit z půdorysu, nárysu a bokorysu).

V okně Plán nalezneme tuto nabídku nástrojů - podrobné vysvětlení jednotlivých funkcí:

pudorys scena

Nad půdorysem se nacházejí skupiny funkcí, které slouží k práci s produkty. V první skupině (s modrými popisky) se nachází první funkce "změnit pořadí produktů dle pozice" která slouží k zobrazení označených produktů podle jejich umístění v prostoru (zejména v ose Z). Další funkcí je "zobrazit všechny produkty", která slouží ke zobrazený skrytých produktů (které byly skryty např. kvůli lepšímu bokorysnému pohledu). Poslední funkcí v této skupině je "uložit změny ve všech produktech", což je funkce sloužící pro uložení změn ve všech produktech.

Pro zamezení změny umístění produktů v prostoru slouží nástroje s tmavě červenými popisky, které umožňují posouvat produkty v osách X a Y, měnit jejich velikost za pomocí kláves W, S, A, D a rotovat (pootočit) produkty. Pro zvýšení kvality vizualizací se uprostřed nachází možnost přidání zdí, kamery (kterou je možné upravit pohled vizualizace) a různých produktů z databáze (tyto nástroje jsou označeny fialově) do scény.

V pravé části obrazovky jsou nástroje sloužící pro práci s jedním nebo více produkty. Nástroje (se zelenými popisky) slouží pro práci s jedním vybraným produktem nebo zdmi. Kliknutím na první tlačítko "editovat současný produkt" dojde k vyvolání okna sloužícím pro vytváření a upravování produktu a druhé "informace o aktuálním produktu" k zobrazení seznamu dílů označeného produktu (kusovníku). Zbývajícími nástroji je možné upravit jeden nebo více produktů. První tlačítko "přesunou produkt do pozadí" slouží pro přesunutí produktů do spodní vrstvy, druhé tlačítko slouží pro vrácení všech změn do původního stavu, třetí ke schování zvolených produktů a čtvrté k uzamčení produktů, kdy následně není možné provádět jakékoliv změny myší (na klávesnici je však provádět lze).

Poslední skupina nástrojů slouží pro práci s jedním nebo více produkty a zdmi (označeny červeně). První tlačítko slouží ke smazání označeného produktu, druhé k jeho kopii produktů a třetí k uložení změn u současného produktu. Zmíněné tlačítko při jakékoli změně zčervená. Uložení je nutné provést, aby došlo ke zpracování změn, aktualizaci obrábění a rozměrů.

Práci v půdorysu zjednodušuje také automatické přichytávání a zarovnávání. K přichytávání a zarovnávání dochází mezi jednotlivými přodukty nebo k rastru, který je v půdorysu zobrazen.

vizualizace sceny

Klávesové zkratky

Při práci s půdorysnám plánem je možné zrychlit práci používáním klávesových zkratek, které jsou vypsány v nápovědě.

Zvolený produkt je možno posouvat po kroku 10 mm klávesami W, S, A, D nebo přes šipky na klávesnici. Velikost kroků lze upravovat posuvníkem Posun. Také je možné s produktem otáčet za pomocí klávesy R. Stlačením klávesy X dojde k aktivaci omezení posunu pouze na osu X, po stlačení Y pak na osu Y a Z. Po stlačení klávesy E dojde k aktivaci funkce změna velikosti, což se provádí klávesami W (+ velikost v Y), S (- velikost v Y), A (- velikost v X), D (+ velikost v X). V tomto případě jsem velmi ocenil, že produkty vytvořené v Připravto jsou plně parametrické a nedochází k jejich roztažení (což v mnoha programech zapříčiňuje změnu tlouštěk elementů). Po stlačení klávesy ctrl dojde ke změně otáčení při používaní klávesy R. Pro změnu pohledu z půdorysu na nárys slouží klávesa U (kterou se také přepnete zpět do půdorysu) a pro pohled bokorysný klávesa I. Prostřední kolečko myši pak slouží k přiblížení (pootočením dopředu), oddálení (pootočení dozadu) a k pohybu s plánem (při zatlačení a držení kolečka).

Po kliknutím pravým tlačítkem myši do půdorysu (pole s rastrem) dojde k zobrazení nabídky, vy které je možné zvolit z následujících možností: "Zobrazit, skrýt, vybrat, pohledy a tisk". Zde je možné libovolně zobrazovat, skrývat a vybírat jednotlivé produkty, celé skupiny produktů nebo položek a kameru. Také je zde možné zvolit zobrazovaný pohled a nastavit tisk.

Vizualizace a 3D

lačítka Render a 3D slouží pro vygenerování zvolených scén. Při kliknutí na tlačítko Render dojde k vizualizaci scény podle aktuálně používaného nastavení, což se může hodit pro přesné nastavení pohledu vizualizace. Pohled se po vytvoření zobrazí v malém okně pod tlačítky. Je možno jej zvětšit tím, že na něj kliknete. Po otevření si jej dalším kliknutím zvětšíte.

Kliknutím na tlačítko 3D dojde k načtení celé scény, ve které je možné se procházet.

Shrnutí

Pomocí půdorysného plánu v Připravto lze během velmi krátké doby dosáhnout velmi dobře vypadající vizualizace, také je možné za pomocí pár kliknutí provádět úpravy produktů a přesně měnit rozestavení jednotlivých produktů.