Vytváření produktů - elementy

V jednom z předchozích příspěvků jsem se zaměřil "krok po kroku" na vytvoření šatní skříně. V tomto příspěvku se zaměřím na jednotlivé elementy používané při vytváření produktů a jejich možnosti. Při vytváření produktů lze využívat dvou nabídek elementů. Za prvé - "Přidat nový", který je tvořen grafickými zástupci elementů (červený obdélník) a za druhé - rozevíracím seznamem (oranžový obdélník), který obsahuje více elementů.

Návrh produktu
TIP

Základní ovládání Připravto vychází z základního návodu.

 • id: označuje oblast, do které se má element vložit (kterou je potřeba zadat pokud jsou vnější rozměry rozděleny na více oblastí)
 • změna: určuje posunutí dílce od vnější oblasti nebo oblasti vytvořené rozdělením v ose X - zleva, X - zprava, Y - zepředu, Y - zezadu, Z - shora, Z - zdola. Také přímo ovlivňuje velikost dílce.

Korpus

Element "Korpus" přidá korpus skládající se ze dvou boků, půdy (horní desky), dna (spodní desky) a případně soklu.

Levá deska a pravá deska

Element levá a pravá deska slouží k vytvoření boků nábytku, bočních (pohledových) desek, krycích lišt, apod.

Horní deska

Tento element se používá při konstrukci horního dílu korpusu, pracovní desky, různých pohledových nebo horních desek, polic, apod. Tímto elementem je také možné vytvořit svlaky.

Sokl

Element sokl slouží k vložení soklu nebo pravého, levého a horního dílu, které zmenší šířku mezi boky.

Spodní deska

Tento element se používá při konstrukci spodního dílu korpusu, pracovní desky, polic, apod.

Zadní deska

Element slouží k vytvoření zad v korpusu nebo může být zadní deska vložena na definovanou plochu, čímž může vytvořit i jiný prvek.

Rám

Slouží k vytvoření rámů v definované oblasti.

 • změna výplň: slouží k změně nadmíry (neboli "vůle") mezi dnem nebo boky drážky a výplní [vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, dole, nahoře]
 • edge fill: v tomto poli je možno nastavit olepení výplně. Do pole se zadává olepení v tomto tvaru 0 0 0 0, kde 0 znamená, že nedojde k olepení. 0 je možné nahradit písmeny, které zastupují jednotlivé druhy hrany. Seznam písmen je možné vypsat v databázi: Databáze -> vše (vpravo pod výpisem databáze) -> typ: hrana
 • edge frame: v tomto poli je možné nastavit olepení rámu. Postup je totožný, jako u olepení výplně.
 • vložit výplň: vloží do rámu výplň ("ano/ne")
 • nízký profil: přepíná mezi tloušťkou a šířkou (viditelné z čela)
 • materiál výplně: zde lze nastavit materiál výplně
 • pořadí, plochy:
 • tloušťka: změní tloušťku profilů rámu
 • thick fill: změna tloušťky výplně
 • šířka: v tomto poli lze nastavit šířku rámu

Rozdělení

Tato funkce se používá k rozdělení "vnějších rozměrů" na jednotlivé oblasti nebo oblastí na menší oblasti (např. mezistěnou). Což je vhodné použít např. pro vytvoření sestavy skříněk v omezeném prostoru (např. výklenku) nebo lineární kuchyňské linky, apod.

 • vložit rozdělení: nastavením lze vypnout provedení funkce, což může být užitečné například při špatném zadání rozdělení.
 • zadání: slouží k definování rozdělení, a to hodnotami zapsanými v mm, např. [500,400,1] (číslo 1 zastupuje zbývající rozměr - tedy poslední oblast) nebo poměrem velikostí nově vytvořených prostorů [3,2,1].
 • dílec: při dělení na jednotlivé oblasti může dojít ke vložení dílce, čímž dojde k vytvoření mezistěny.
 • typ: A - příčně, B - svisle, C - vodorovně

Police

Tento element slouží k přidání polic do definovaného prostoru. Zadáním numerické hodnoty lze definovat počet polic nebo je možné nechat rozpočítání prostoru a jejich následné vložení na programu. Také je možné zvolit rozestupy mezi policemi zapsáním numerických hodnot. Takovéto zadání pak může vypadat například takto [250,250,150,150,1].

 • zadání: definuje počet polic, který se má do prostoru vložit. Pokud je zapsáno [none], pak dojde k automatickému rozpočítání prostoru a vložení polic.
 • rotace: slouží k nastavení pootočení polic definovanému ve stupních.

Zásuvky

Tato funkce slouží v vytvoření zásuvek a nastavení jejich parametrů.

 • typ zásuvek: lze zvolit mezi vloženým, naloženým čelem zásuvek a jejich automatikou volbou.
 • vlákna: mění orientaci vláken - "ano" jsou vlákna svisle, při ne jsou vlákna vodorovně.
 • úchytka: při zatržení ne nebude vložena úchytka.
 • mat čelo: zde je možné zvolit materiál čela zásuvky.
 • mezery dv: definuje mezery mezi zásuvkami [levý, pravý, spodní, horní, mezi]
 • mezery uvnitř: definuje mezery mezi korpusy zásuvek a korpusem skříňky [levá a pravá mezera mezi korpusem zásuvky a skříňky (mezery pro kování), spodní (mezera mezi čelem zásuvky a předním vlysem korpusu zásuvky), horní (mezera mezi zády skříňky a zadním vlysem korpusu zásuvky), spodní předku (mezera mezi spodní hranou korpusu zásuvky a spodní hranou čela zásuvky), horní předku (mezera mezi horní hranou korpusu zásuvky a horní hranou čela zásuvky)]

Dveře

Tato funkce slouží k vložení dvířek a nastavení jejich parametrů.

 • typ dveří: umožňuje zvolit mezi vloženými, naloženými čely dvířek a jejich automatikou volbou.
 • výška úchytky: umožňuje zvolit výšku úchytky na dvířkách - nahoře, ve středu, dole.
 • orientace úchytky: umožňuje nastavit orientaci úchytky - horizontálně a vertikálně.
 • pozice úchytky: nastavuje vzdálenost úchytky od hrany dvířek (vzhledem ke dvěma bližším hranám).
 • strana úchytky: umožňuje volit stranu úchytky - vlevo, ve středu a vpravo (tedy jestli dveře budou pravé, levé, apod.).
 • velikost úchytky: slouží k nastavení rozměrů úchytky.
 • typ skládání: umožňuje zvolit mezi horizontálním a vertikálním skládáním dvířek (vedle sebe a nad sebe).
 • styl: umožňuje zvolit mezi plochou a rámovou konstrukcí dvířek.

Svlak

Tato funkce slouží ke vložení svlaků nahrazujících horní díl korpusu. Na rozdíl od horního dílu, kde je také možné vytvořit svlaky, má element "Svlak" více možností nastavení.

 • délka dílce: osa délky X,Y,Z (při volbě X bude délka dílce v ose X).
 • šířka dílce: osa šířky X,Y,Z není stejná jako délka svlaku (při volbě Y bude délka dílce v ose Y).
 • diff X: při zvolení "ano" v této nabídce budou svlaky vloženy v ose X.
 • diff Y: při zvolení "ano" v této nabídce budou svlaky vloženy v ose Y.
 • diff Z: při zvolení "ano" v této nabídce budou svlaky vloženy v ose Z.
 • olepení: totožné s edge fill (u rámu).
 • označení: slouží k vložení např. popisku, který se následně zobrazí ve výpisu dílů produktu u svlaků.

Změna velikosti

Slouží ke změně velikosti oblastí. Změna velikosti se neprojeví na rozdělení oblastí. Projeví se při vkládání elementů, které se budou vkládat do zmenšené nebo posunuté oblasti.

 • zvětšit: pokud je zadáno "ano", pak se provedou rozměrové změny.

Ukázka funkce změna velikosti

Výsledná změna výkresu Se změnou velikosti se pracuje tak, že se přidá mezi seznam elementů produktu. Všechny elementy, které se v seznamu nacházejí pod změnou velikosti, budou změněny (posunuty) na souřadnice definované v této funkci.

Tuto funkci lze použít např. při navrhování např. tvarových zásuvek nebo zásuvek s čelem rámové konstrukce, apod. V tomto případě se zmenší prostor uvnitř korpusu skříňky, kde bude vložen korpus zásuvky.

Element

"Funkce určená pro vytváření nestandardních elementů. S touto funkcí můžete vytvořit různé konstrukce, které jsou vyžadovány. Obvykle bude potřeba specifikovat pozici, rozměr a pravděpodobně také prostor." (Připravto.cz)

Popisek

Slouží k vytvoření popisku, který se následně zobrazí ve výkresu. Pro zobrazení v čelním pohledu je potřeba ponechat výchozí zadání id (none), pokud nebyla vytvořena oblast. Po vytvoření oblasti se do id zadá číslo oblasti, ve které má být popisek umístěn. Popisek není možné vložit jednotlivým dílům, lze však určit jeho pozici ve výkresu.

 • střed: definuje, zdali má být text zarovnán na střed (pokud ne, pak lze zvolit pozici)
 • pozice: definuje, na kterou pozici má být text zarovnán např. [50,60,0]
 • text: zde lze vepsat obsah popisku
Popisek.png

Vymazání

Tato funkce slouží k vymazání dílců. Do pole index je pro vymazání potřeba zadat číslo dílce nebo dílců které mají být vymazány. Číslo dílce se nachází v kusovníku (Produkty -> jméno nábytku -> pořadové číslo (#).

Úprava

Tato funkce slouží k upravení parametrů a změně velikosti jednotlivých dílců. Zajímavou a často používanou možností je pak možnost úpravy materiálu.

 • info: totožné s polem informace.
 • materiál: v této funkci je potřeba zadat materiál v tomto tvaru [True,'označení materiálu',True], tedy např. [True,'101',True].
 • index: slouží k zadání dílce nebo dílců, které mají být upraveny.
 • délka: slouží ke změně délky vybraného dílce
 • tloušťka: slouží ke změně tloušťky vybraného dílce
 • šířka: slouží ke změně šířky vybraného dílce

Zajímavostí je, že funkce úprava je automaticky přidána do seznamu elementů produktu, pokud dojde ke změně dílců a k uložení této změny (např. v kusovníku).

Oblast

Tato funkce slouží k vytvoření oblasti uvnitř jiné oblasti. Tuto funkci je možné použít při vytváření složitějších prvků nacházejících se např. v šatní skříni nebo horních skříňkách při vytváření celé kuchyňské linky jako jednoho produktu.

 • dims: vloží text (popis oblasti) do výkresu.-
 • kind: slouží k definici druhu oblasti (pokud je ponecháno none pak lze vložit jakýkoliv element, nebo lze oblast omezit pouze pro vložení vybraných elementů, např. zásuvek).

Spuštění

Možnosti této funkce jsou poměrně obsáhlé a budou popsány v samostatném příspěvku.